Regulamin korzystania z usług poradni dietetycznej

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

 • zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez poradnię dietetyczną dietetyk Angeliki Korcz, zwaną w dalszej części Gabinetem,
 • procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń oraz zasady pracy z Pacjentem,
 • zasady przechowywania dokumentacji oraz przechowywania, przetwarzania i archiwizowania oraz usuwania danych osobowych pacjentów,
 • warunki odstąpienia od umowy.

2. Gabinet prowadzi Angelika Korcz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Skrzynka 14, 62-050 Krosinko, NIP 7773065749, REGON 363216760.

3. Usługi wykonywane w ramach Gabinetu świadczone są osobiście przez dietetyka Angelikę Korcz, zwaną w dalszej części „Dietetykiem”.

4. Dietetyk, posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń a nadto działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.

5. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Gabinet.

6. Gabinet świadczy usługi:

 • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych stacjonarnie,
 • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych online,
 • edukacji zdrowotnej.

7. Konsultacje dokonywane przez Gabinet mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

8. Usługi świadczone przez Gabinet nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez pacjenta skutku, niemniej wykonywane są z najwyższą starannością wynikającąz zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

9. Konsultacja i rozpisany plan żywieniowy zawierają indywidualną interpretację menu Pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, stylu życia oraz preferencji żywieniowych.

10. Pacjent jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka, to jest wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet, planów żywieniowych. Z tego ze względu na fakt, iż diety przygotowywane są indywidualnie, przekazanie ich osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Pacjenta w związku ze świadczeniem usług przez Gabinet.

11. W przypadku zaniedbania obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wobec Pacjenta mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

12. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami stosowania się do zaleceń Dietetyka. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta może wpłynąć negatywnie na proces dietetyczny, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu Pacjenta.

§2

Procedura współpracy

1. Pacjent zobowiązany jest do:

 • udostępnienia Dietetykowi wyników badań oraz dokumentacji medycznej będącej podstawą ustalenia diety,
 • poinformowania o wszelkich jednostkach chorobowych, przyjmowanych lekach i suplementach,
 • zapłaty za wykonaną usługę na miejscu gotówkowo lub przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Dietetyka,
 • zapłaty określonej odrębnym cennikiem należności za dietę indywidualną bezpośrednio przed jej przygotowaniem,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
 • stawienia się na wizytę w określonym wcześniej terminie. Jeśli istnieje niemożność stawienia się na wizytę, Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o zmianie terminu, nie później niż 48 godziny przed planowaną wizytą. Późniejsze zgłoszenie nieobecności lub niestawienie się na wizytę bez wcześniejszego poinformowania skutkuje obowiązkiem zapłaty 30zł nie później niż na kolejnej wizycie.

2. Pacjent ma prawo do:

 • uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,
 • przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem,
 • otrzymania rozpisanego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 10 dni roboczych od daty opłacenia usługi, chyba że inaczej ustalono podczas konsultacji. Późniejsze przesłanie menu wiąże się z otrzymaniem zniżki na kolejną dietę.
 • otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące planu żywieniowego drogą mailową, SMS, za pomocą Facebooka oraz poczty elektronicznej, jeżeli mogą być udzielone w ramach usług świadczonych przez Gabinet. Dietetyk odpowiada na pytania w możliwym i wcześniej ustalonym czasie, w dni powszednie,
 • wystosowania wniosku o zniszczenie dokumentacji medycznej związanej z procesem powstawania planu dietetycznego, zgodnie jednak z założeniem, że dane takie powinny być przechowywane minimum 2 lata po zakończeniu współpracy.

3. Dietetyk ma obowiązek:

 • rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje pacjenta,
 • przygotować na podstawie wyników spotkań i uzupełnionego kwestionariusza plan żywieniowy w czasie 10 dni roboczych, od dnia opłacenia usługi,
 • zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z pacjentem, w tym stanu jego zdrowia.

4. Dietetyk ma prawo do:

 • odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, zachowującym się obraźliwie,
 • odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości,

5. Odstąpienie od umowy:

 • Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany Program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Pacjenta informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Gabinetu jest wyłączone.
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb.

§3

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące stanu zdrowia oraz trybu życia, kontakt na Facebooku) przetwarzane są na potrzeby konsultacji dietetycznej, w celu odpowiedniego przygotowania diety. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim.

2. Pacjent przystępujący do współpracy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych pacjenta jest Angelika Korcz (adres: Skrzynka 14, 62-050 Krosinko; mail dietetyk.korcz@gmail.com). Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, uniemożliwiający osobom trzecim ich odczytanie. Polityka przetwarzania, przechowywania, archiwizowania danych zgodna jest z rozporządzeniem RODO z dn. 25.05.2018r.

4. Gabinet zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Gromadzone są takie dokumenty jak:

 • kwestionariusz wywiadu żywieniowego,
 • karta zgłoszenia online oraz kwestionariusz diety online (w przypadku diet online),
 • wyniki badań pacjentów w formie dokumentów, zdjęć lub skanów,
 • inne dokumenty i materiały udostępnione przez pacjentów.

§ 4

Prawa autorskie

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie internetowej www.food-idea.pl, są własnością Dietetyka lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie internetowej www.food-idea.pl, bez pisemnej zgody Dietetyka, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony internetowej www.food-idea.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłoszone na stronie: www.food-idea.pl, przesłane drogą mailową lub przedstawione podczas pierwszej wizyty następującej po zmianie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Presscake
Presscake
Presscake
Presscake
Presscake